Gordana Dragošev

KC Niš (Srbija)

zdravstveni radnici, komunikacija, metode, stilovi

''8. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2015. godine

Komunikacija zdravstvenih radnika je tema koja je široko zastupljena u raznim programima
kontinuirane edukacije medicinskih sestara.
Analizom domaće literature, knjiga, naučnih radova, članaka u časopisima, zbornika sa
stručnih konferencija, državnih i statističkih publikacija, teza i disertacija i internet baze
podataka uočeno je da se na sličan način pristupa temi komunikacije u medicine i sestrinstvu
proteklih 20 i više godina.
Iako se u literaturi mogu naći brojna istraživanja koja ukazuju da ulaganje u unapređenje
komunikacije može dovesti do unapređenja bezbednosti i kvaliteta, smanjenja broja bolničkih
dana, većeg zadovoljstva pacijenata i njihovih porodica, time i većeg zadovoljstva zaposlenih,
zdravstveni radnici se uglavnom fokusiraju na tehničke veštine zanemarujući timski rad i
komunikaciju koja je u skladu sa savremenim društvom kom težimo.
Danas, nauka i savremene informaciono - komunikacione tehnologije diktiraju nove stilove,
metode i veštine komunikacije zdravstvenih radnika. Danas, zahvaljujući upravo ovim
tehnologijama pacijenti su mnogo više informisani o bolesti i metodama lečenja i od
zdravstvenih radnika očekuju mnogo više stručnih informacija.
Ovaj stručni rad fokusira pažnju na učenje o osnovnim komponentama profesionalne
komunikacije i uključuje razmatranja tih komponenti kao što su: profesionalni stav, znanje o
profesionalnim standardima i sestrinskim sposobnostima da uspostave komunikaciju koja
obezbeđuje zdrave temelje za savremenu organizaciju.
Poglavlja predavanja obrađuju
- Profesionalna komunikacija zdravstvenih radnika – Šta sve može biti problem?
- Alternativne metode komunikacije sa pacijentom – Da li ih poznajemo i kako ih koristimo?
- Komunikacija u OP Sali sa pacijentom sa posebnim potrebama – Kako se sporazumeti?
- Ček liste i skor sistemi koji štede vreme i unapređuju komunikaciju medicinskog tima
- Uticaj društvenih mreža na komunikaciju zdravstvenih radnika – uradi i nemoj!

preuzmi dokument