Gordana Dragošev

KC Niš, UINARS

komunikacija, tim, operacioni blok

''9. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 04.-07. travnja 2016. godine

UVOD
U svom svakodnevnom radu medicinska sestra komunicira sa pacijentima i članovima njihovih porodica, lekarima, kolegama, rukovodiocima, stručnjacima iz drugih oblasti i drugim organizacijama na različite načine. Koliko je komunikacija u sestrinstvu važna govori i podatak da su Svetska zdravstvena organizacija (SZO) (2000), Evropska unija (EU) (2004), Odeljenje za zdravstvo (DH) (2004) i Nacionalna zdravstvena služba (NHS) Velike Britanije naglasili važnost “pacijent fokusirane komunikacije” između zdravstvenih radnika i pacijenata za postizanje zadovoljstva pacijenata, inkluzivnog odlučivanja u zbrinjavanju i efikasne zdravstvene usluge. Operacioni blok je veoma specifičan i složen, a komunikacija u tako složenom sistemu ima značajnu ulogu u organizacionoj strukturi. Komunikacija medicinskih timova u operacionom bloku je od podjednake važnosti kao i sve druge medicinske intervencije koje se pružaju pacijentima zato komunikacija mora imati profesionalni karakter i biti ciljano usmerena.

CILJ RADA
Prikaz organizacione komunikacije i timske saradnje u operacionom bloku.

MATERIJAL I METODE
Deskriptivna metoda, prikaz aktuelne prakse.

ZAKLJUČAK
Opsežni pregled literature ukazuje da neadekvatna komunikacija, saradnja i timski rad u operacionom bloku mogu biti uzrok stručnih grešaka i nesporazuma. Za unapređenja rada tima u operacionom bloku neophodna je dobra komunikacija svih članova tima. Zbog toga je neophodno da znamo ključne komponente procesa komunikacije, kako da unapredimo svoje veštine i tako rešimo potencijalne probleme koji postoje sa greškama u komunikaciji. Dobijeni rezultati su u skladu sa podacima iz literature koja se odnose na značaj edukacije za usavršavanje komunikacionih veština sa pacijentima i kolegama, kao i istraživanja koja se odnose na unapređenje treninga i kurseva komunikacije, kao i na interdisciplinarnu edukaciju i praksu. Razumevanje pravila i strukture komunikacije omogućava unapređenje veština medicinskih sestara i smanjuje greške u komunikaciji unutar tima.

preuzmi dokument