Milena Fiket, Ivana Družinec, Ivana Kelečić

KBC ''Sestre milosrdnice''

sestrinska primopredaja službe, kvalitetna skrb, preuzimanje pacijenata

''7. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 24.-27. travnja 2014. godine

Protok pacijenata između odjela zdravstvene ustanove utječe na kvalitetu i sigurnost
zdravstvene njege. Kvaliteta prenesenih informacija je važna kod prijema pacijenta
na odjel, primopredaje službe, otpusta pacijenta s odjela. Za kvalitetnu sestrinsku
primopredaju potrebno je koristiti sestrinsku dokumentaciju pazeći na vrijeme
trajanja, relevantne činjenice, sestrinsku procjenu i plan zdravstvene njege.
Dokumentacija osigurava kontinuitet, odgovornost, kronologiju zdravstvene njege i
olakšava komunikaciju.
Sestrinska primopredaja službe jest komunikacija koja se odvija između dvije smjene
medicinskih sestara, a njena osnovna svrha je izmjena informacija o bolesnicima o
kojima one skrbe. Sestrinska primopredaja službe smatra se ključnim dijelom u
pružanju kvalitetne skrbi u modernoj zdravstvenoj njezi. Tradicionalna primopredaja
održavala se u sestrinskoj sobi, daleko od bolesnika, često je bila predugačka,
irelevantna i neprofesionalna. Sestrinska primopredaja uz krevet bolesnika u
prednosti je naspram tradicionalne primopredaje.

preuzmi dokument