Tamara Matulić Ćus, Jelena Mijić Anđelić, Mirjana Meštrović

KBC Zagreb

terapijska hipotermija, sestrinske intervencije

''10. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 20.-23. travnja 2017. godine

Povijesno gledajući, terapijska hipotermija primjenjivala se već za vrijeme Hipokratovog doba, kada
su korišteni oblozi od leda i snijega kako bi se smanjilo krvarenje ranjenih vojnika. Kroz godine i
stoljeća terapijska hipotermija se primjenjivala na mnogo načina i u razne svrhe. Kao začetnik
moderne hipotermije izdvaja se neurokirurg dr. Temple Fay. On je prvi osmislio prekrivač za hlađenje
kojeg i danas, u modernijoj verziji nalazimo u jedinicama intenzivnog liječenja. Terapijska hipotermiija
ima neuroprotektivne učinke prvenstveno vezane uz globalnu hipoksiju što je vidljivo kod srčanog
aresta, neonatalne asfiksije, te statistički značajnijem preživljavanju bolesnika i njihovom boljem
neurološkom ishodu. No s druge strane klinički podaci govore o negativnim stranama hipotermije,
kao što je poremećaj u radu srca što se očituje aritmijama, bradikardijom, smanjenjem udarnog
volumena i kontraktilnosti srca. Mogući su i poremećaji elektrolita i acidobaznog statusa, bubrežne
funkcije, tahipneje, pneumonije, ARDS, sepsa..... Ovaj rad prikazaju kontroverzne činjenice o
terapijskoj hipotermiji kao i načine provođenja hipotermije te ulogu medicinske sestre u skrbi za
pacijenta koji je podvgnut terapijskoj hipotermiji.

preuzmi dokument