B. Prcić, S.Kalajlić, G.Petrović, M. Fejzić

Sektor za H-E nadzor; Menadžment Ustanove, JZU Univerzitetski klinički centar, Tuzla

standardne procedure, program prevencije

''2. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2009. godine

Kvaliteta programa kontrole infekcija u zdravstvenim ustanovam je odraz standarda zdravstvene njege i
liječenja bolesnika. Dobri programi i standardizacija procedura ali i dosljedna primjena istih smanjuju pojavu
bolničkih infekcija, dužinu liječenja u bolnici i troškove u vezi s hospitalizacijom.
Retrospektivnom analizom saznajemo za razne postupke kontrole infekcija od kada su kirurzi prepoznali
negativan uticaj bakterija u postoperativnim ranama. Tako je ranih sedamdesetih godina u Velikoj Britaniji
imenovana prva sestra za kontrolu bolničkih infekcija. U zemljama u razvoju bolničke infekcije predstavljaju
etički,moralni i ozbiljan ekonomski problem. Nadzor i sprečavanje bolničkih infekcija u Univerzitetsko
kliničkom centru Tuzla obavljaju zdravstveni profesionalci Sektor za higijensko-epidemiološki nadzor.
Prikaz standardnih procedura kontrole bolničkih infekcija koje primjenjujemo tijekom procesa zdravstvene
njege u jedinicama visokog rizika. U pet proteklih godina (2004.-2009.) u UKC-Tuzla primjenjuju se
procedure iz djelokruga kontrole infekcija koje se odnose na: pranje ruku, pranje i dezinfekciju zidnih
dozatora, kontrolu infekcija u operacionom bloku, čišćenje i uklanjanje otpada iz operacijskog bloka,
održavanje čistoće u jedinicama visokog rizika, kontrola mikroorganizama rezistentnih na antibiotike -methicillin rezistentni staphylococcus aureus (MRSA) i vancomycin rezistentni enterococcus (VRE), kontrolu
infekcija u praonici rublja, kontrolu infekcije u kuhinji.
Procedure iz oblasti dekontaminacije, sterilizacije i upravljanja rizikom obuhvatile su: sterilizaciju i
dokumentiranje sterilizacije, kontrolu sterilizacije, čuvanje i rukovanje sterilnim materijalom, prijavljivanje
incidentnih situacija, odlaganje oštrih predmeta, sigurno odlaganje kliničkog otpada...
U odjelima intenzivnog liječenja, primjenjujemo pored ostalih i proceduru „Tehnike izolacije i zaštita
profesionalnog osoblja“,“Procedura kontrole infekcije pri postupanju sa tijelom umrlog“,“Univerzalne mjere
predostrožnosti za kontrolu infekcija“,“Procedura vakcinacije uposlenika i rizičnih grupa protiv HB“.
Trajan nadzor bolničkih infekcija u Univerzitetsko kliničkom centru Tuzla provodi se kroz Program prevencije.
Standardne procedure o kontroli bolničkih infekcija obvezuju sve zdravstvene profesionalce na aktivno
sudjelovanje u procesu primjene. Primjena standardnih procedura osigurava sigurnu radnu sredinu,
kvalitetno liječenje i zaštitu bolesnika.

preuzmi dokument