Autori: Jelena Hodak, Ivana Kovarik, Vesna Bratić

Ustanova zaposlenja: KBC ZAGREB

Ključne riječi: purifikatori, sepsa, hemoadsorpcija, hemofiltracija, poslijeoperacijske komplikacije, intenzivno liječenje

Kongres/Simpozij: ”11. Međunarodni kongres HDMSARIST-a”

Mjesto i vrijeme održavanja: Šibenik, 19.-22. travnja 2018. godine

Tehnološki napredak povećava broj dostupnih tehnika za purifikaciju krvi i njihovu učinkovitost. Brojne studije objavile su rezultate o terapijama za purifikaciji krvi, pokazujući da su oni dobro podnošljivi, učinkoviti u čišćenju upalnih medijatora i bakterijskih toksina iz plazme i učinkoviti za poboljšanje hemodinamike i oksigenacije. Ove terapije mogu promijeniti upalni odgovor domaćina neselektivnim uklanjanjem upalnih medijatora i bakterijskih produkata . U ovom radu prikazana su najnovija dostignuća u purifikaciji krvi kod sepse i načinu na koji se odnose na trenutne koncepte bolesti, te prikaz postojećih dokaza o hemofiltraciji, hemoadsorpciji, povezanoj adsorpciji filtriranja plazme i hemodijalize kroz teoriju i prikaz slučaja. Prikaz slučaja: Pacijent primljen u Jedinicu intenzivnog liječenja kirurških bolesnika nakon hitnog kirurškog zahvata radi krvarenja u području arteriae mesenterice inferior ( St. post resectionem sygmoidei cum anastomosis TT per laparoscopiam) . Postoperativni tijek u JIL-u komplicira se odmah po prijemu, dolazi do pogoršanja respiratornih parametara te hemodinamske nestabilnosti. Učini se dijagnostička obrada, RTG pluća, MSCT angiografija te laboratorijski nalazi kojima se verificiraju obostrani infiltrati na plućima (isključi se plućna embolija) te se postavi sumnja na TRALI (poslani uzorci). Imunohematološkim ispitivanjima u serumu bolesnika nisu nađena antieritrocitna autotijela niti aloprotutijela. 2. dan u JIL-u: pacijent u prijepodnevnim satima hemodinamski nestabilan uz visoke doze noradrenalina na perfuzor, mehanički ventiliran (p02/FiO2 166), postavljen LiDCO hemodinamski monitoring (ITBVI 694, CI 3.8), volumno nadoknađen, CVT 12-15cmH2O. Postavi se dijalizni kateter u v.jug.l.sin., te se provede postupak ekstrakorporalnog odstranjivanja citokina, u večernjim satima ukine se vazoaktivna potpora, pacijent se ekstubira, nadalje spontano respiratorno suficijentan uz O2 masku, subfebrilan, stimulirane diureze. Tijekom boravka u JIL-u primio antibiotsku, antiulkusnu i antitrombotsku profilaksu, terapiju komorbiditeta, mehanički ventiliran kroz 26 sati. Nakon 6 dana liječenja u Jedinici intenzivnog liječenja kirurških bolesnika, pacijent se premješta na Zavod za onkološku kirurgiju, Klinike za kirurgiju. Na dan otpusta hemodinamski stabilan,RR 140/65 mm Hg, fr.75/min, respiratorno suficijentan, SpO2 98%.