Janja Andrijašević, Ankica Mick, Jasmin Babić

Opća i veteranska bolnica Hrvatski ponos, Knin

ranski kateter, postoperativna bol, intervencije medicinske sestre, zdravstvena njega

''9. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 04.-07. travnja 2016. godine

Primjena analgezije putem ranskog katetera u svijetu se provodi zadnjih 30 godina, a kod nas je tek zaživila zadnjih pet godina. Ranski kateter je intraoperativno postavljeni kateter u rani, koji služi postoperativnoj analgeziji. Koristi se u abdominalnoj, torakalnoj i maksilofacijalnoj kirurgiji, urologiji i ginekologiji. Postavljanje katetera se odvija u operacijskoj dvorani prije zatvaranja rane. Izbor veličine katetera ovisi o vrsti zahvata. Materijali od kojih je sačinjen ne ometaju prirodni proces cijeljenja rane. Primjena analgezije započinje u operacijskoj dvorani, a nastavlja se u jedinici intenzivnog liječenja. Stabilnim i kontroliranim protokom pomoću infuzijskih pumpi, infuzomata ili dosi fussera lokalni anestetik se pomoću ovog katetera dovodi u kiruršku ranu. Najčešći lijekovi koji se primjenjuju ovim putem su levobupivacaine ili ropivacaine u dozi 0,25% . Na temelju subjektivne i objektivne procijene boli titrira se doza analgezije od 6-8 ml/h i daju se dodatno intravenski analgetici. Stalnim nadzorom i monitoringom pacijenta medicinska sestra pravovremeno uočava spriječava nastanak mogućih komplikacija vezanih za ovaj način postoperacijske analgezije. Pridržavanjem aseptičnih uvjeta rada te provođenjem odgovarajuće zdravstvene njege bolesnika komplikacije gotovo da i nema. U jedinici intenzivnog liječenja Opće i veteranske bolnice „Hrvatski ponos“ Knin (OVB) promatranjem i bilježenjem vitalnih funkcija kao i procjenom boli kod 23 pacijenta nakon operacije karcinoma crijeva uočeno je da pacijenti uz primjenu analgezije putem ranskog katetera nisu imali bol ili je ona bila veoma niskog intenziteta. Mobilnost pacijenata je poboljšana kao i uspostava peristaltike te samim tim i skraćena duljina boravka pacijenata u bolnici.

preuzmi dokument