Josip Brusić, Alen Protić

KBC Rijeka

enteralna prehrana, prijeoperacijsko hranjenje, pothranjenost

''10. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 20.-23. travnja 2017. godine

Prijeoperacijska prehrana je često zapostavjeni čimbenik u liječenju i oporavku bolesnika kod
elektivnog kirurškog zahvata. Unatoč činjenici da određeni postotak bolesnika dolazi u bolnicu
pothranjen ili se neadekvatno hrani tijekom liječenja, u mnogim centrima su smjernice u sklopu
prijeoperacijske pripreme „ ništa na usta 8 do 12 sati“ prije operativnog zahvata zlatni standard.
Navedeno pravilo uvedeno je kako bi se prvenstveno spriječila regurgitacija želučanog sadržaja i
aspiracijska pneumonija te izbjegla postoperativna mučnina i povraćanje.
Većina istraživanja i radova ukazuju da je prijeoperacijska i rana postoperacijska enteralna prehrana
povezana sa bržim povratkom funkcije probavnog sustava (bez obzira na mjesto operacije), smanjuje
inzulinsku rezistenciju, osjećaj žeđi, gladi i boli, a nema statističke značajke na povećanu mučninu i
povraćanje.

preuzmi dokument