Podnar Ana, Hleb Danijela

KBC Zagreb

pacijent, trajni kateteri, asepsa, antisepsa, med. sestra/tehničar

''6. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 25.-28. travnja 2013. godine

Zdravstvena stanja pojedinih pacijenata zahtjevaju postavljanje trajnih
katetera. Inkontinencija pacijenta, invazivno mjerenje arterijskog tlaka,
kratkotrajna terapija ili nadoknada većih količina otopina ili krvnih
pripravaka za koju se procjenjuje da će trajati duže od 7 dana, potreba za
procesom dijalize ili kateterizacijom plućne arterije, su stanja u kojima se
uz maksimalne uvjete asepse i antisepse uvode kateteri od strane
medicinske sestre ili liječnika. Zdravstveni djelatnici koji rade sa trajnim
kateterima moraju biti educirani o indikacijama za primjenu, pravilnoj
tehnici postavljanja i održavanju katetera, te je njihova odgovornost da
provode aseptične i higijenske postupke u radu. Uvođenje svakog katetera
zahtjeva sterilan pristup ili se izvodi postupkom asepse. Primjena
steriliziranog materijala i instrumenata, aseptična tehnika rada,
dezinfekcija kože ili sluznice bolesnika pri uvođenju i održavanju katetera
su neke od osnova kojih se moraju pridržavati zdravstveni djelatnici radi
sprečavanja nastanka infekcije.

preuzmi dokument