Livia Kos, Andrijana Šlopar

Odjel za Anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje, OB Vinkovci

dekubitus, prevencija, antidekubitalna pomagala, statistički podaci

''1. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 21.-24. travnja 2008. godine

Dekubitus je ograničeno oštećenje kože i / ili potkožnog tkiva uslijed dugotrajnog pritiska.
Čimbenici koji pogoduju nastanku dekubitusa su unutarnji ili endogeni i vanjski ili
egzogeni. Postoje četiri stupnja dekubitusa:
I. st: hiperemija
II. st: površinski defekt kože do dermisa
III. st: defekt kože do potkožnog tkiva
IV. st: duboki defekt kože, prodire do mišića i / ili kosti

U Jedinici intenzivnog liječenja (u daljnjem tekstu JIL) OB Vinkovci medicinske sestre ulažu
sav svoj trud, znanje i vještine u prevenciji komplikacija dugotrajnog ležanja – dekubitus.
Prevencijske metode dekubitusa u JIL- u OB Vinkovci:
1. Procjena sklonosti dekubitusu ( Knoll skala )
2. Kupanje bolesnika 1 dnevno
3. Masaža bolesnika 4 puta tijekom 24h
4. Promjena položaja i masaža nepokretnih i bolesnika u komi svaka 2-4 h
5. Promatranje mjesta sklona dekubitusu
6. Primjena antidekubitalnih pomagala:
- antidekubitalni madrac
- Gelbodies štitnici
- razna ostala pomagala

Prema statističkim podacima iz 2007.g. na uzorku od 532 bolesnika, koji su prosječno
boravili 6,8 dana u JIL-u, sa prosječnih 18 bodova na Knoll skali, njih 32 je imalo
dekubitus I.st, 21 dekubitus II.st, 8 bolesnika III.st, a 3 bolesnika IV.st.

preuzmi dokument