Nihada Haseljić, Evdija Jusić

JU Bolnica Travnik, BiH

infekcija, intrahospitalna infekcija, prevencija

''2. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2009. godine

Svaka infekcija pa tako i intrahospitalna (nozokomijalna, bolnička) je rezultat interakcije uzročnika bolesti,
sredine i čovjeka. Bolnička infekcija je svaka infekcija koja se pojavi kod hospitaliziranog bolesnika a nije bila
prisutna u vrijeme prijema u bolnicu. Bolničke infekcije predstavljaju veliki socijalno medicinski problem i
danas su široko rasprostranjene.
U namjeri da smanjimo infekciju i posljedice koje ostavlja, te materijalne troškove, moramo ukazati na značaj
sprečavanja i suzbijanja bolničkih infekcija. Treba kontinuirano raditi na unapređe nju higijenskih mjera,
edukaciji i usavršavanju zaposlenih, provođenju propisanih postupaka režima rada, oblačenja i ponašanja
zaposlenih pri dijagnostici, njezi i liječenju, antiseptički postupak pri rukovanju i upotrebi instrumenata,
pribora i dr.
JIL je centar za liječenje bolesnika koji se međusobno razlikuju po dobi, bolesti zbog kojih su hospitalizirani,
otpornosti na infekciju, načinu liječenja i dijagnostičkim postupcima. Obzirom na brojne faktore rizika
(smanjena otpornost bolesnika, kontaminacije bolničke sredine, kontakt sa infektivnim osobama). Smatra se
da se 50% infekcija javlja na odjelima intenzivne njege i da tu opstaju i održavaju se rezistentni sojevi
mokroorganizama. Dobro osmišljene preventivne mjere su ključ uspjeha u borbi protiv interhospitalnih
infekcija u kojoj važno mjesto treba zauzeti mikrobiološki laboratorij.

preuzmi dokument