Ana Šimunović

KBC Rijeka

Nedonošče, enteralna prehrana, trofička prehrana, parenteralna prehrana

''4. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 14.-17. travnja 2011. godine

Nedonošče je novorođenče rođeno prije 37. tjedna gestacije.
Nedonoščad dijelimo na novorođenčad male rodine mase ( 1500 – 2500 gr ), novorođenčad jako male rodine mase ( 1000 – 1499 gr ) i novorođenčad izrazito male rodne mase ( < 1000 gr ).
Nedonoščad se liječi i njeguje na specijalnim bolničkim odjelima gdje postoji adekvatno osoblje, oprema i prostor. Važan faktor preživljavanja i kvalitete budućeg života predstavlja prehrana nedonoščeta, koja mora zadovoljiti dnevne fiziološke potrebe za energijom. Najbolja hrana za nedonošče je majčino mlijeko. Ukoliko nije moguće hranjenje majčinim mlijekom, koriste se mliječne formule.
Od velike je važnosti trofička prehrana koja spriječava atrofiju crijeva i razvoj nekrotizirajućeg enterokolitisa.
Nedonoščad hranimo enteralnim i parenteralnim putem. Enteralne tehnike hranjenja su hranjenje na prsima/ bočicu, sondom, transpilorična prehrana i hranjenje na gastrostomu. Ukoliko je onemogućeno hranjenje enteralnim putem, nedonošče se hrani parenteralnim putem. Postoji potpuna parenteralna prehrana ( PPP ), te djelomična parenteralna prehrana ( DPP ). PPP se provodi kod potpuno onemogućenog hranjenja enteralnim putem. Primjenjuje se putem centralnog venskog katetera što podrazumijeva aseptičke uvjete rada. DPP se provodi kod nedonoščeta s nedostatnom enteralnom prehranom.
Parenteralna prehrana je jedan od važnijih činitelja u snižavanju mortaliteta nedonoščadi. Bilo da se nedonošče hrani enteralnim ili parenteralnim putem, potrebno je prevenirati komplikacije i vršiti nadzor kliničkih parametara, parametara rasta, bilanse tekućine, hematoloških i biokemijskih parametara te mikrobioloških kontrola.
Utjecaj medicinske sestre, kao člana tima, na liječenje i njegu nedonoščeta je velik; nastoje se pružiti optimalni uvjeti za život i uredan razvoj nedonoščeta. Da bi se mogla posvetiti svom plemenitom radu medicinska sestra mora imati dobru izobrazbu, profesionalni odgoj te prvenstveno snagu i volju da se bori sa izazovima svog poziva.

preuzmi dokument