Blaženka Pintarić, Lovranka Francišković, Vesna Matuš, Nina Juraković Lončar, Željka Hundrić –Hašpl, Melita Balija, Irena Jukić

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb

ABO i RhD krvne grupe, automatizirano određivanje, racionalizacija rada

''3. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 22.-25. travnja 2010. godine

Obrazloženje i cilj rada: U skladu s preporukama Europskog vijeća upotreba automatskih kompjutoriziranih
sustava za izvođenje imunohematoloških testova važna je zbog isključivanja ljudskih g rešaka koje mogu
uzrokovati fatalni ishod transfuzijske terapije. Cilj rada je procjena učinkovitosti izvođenja
imunohematoloških testova na potpuno automatiziranom kompjuteriziranom sustavu Tango -Optimo u
odnosu na poluautomatski kompjuterizirani sustav Tecan-Genesis-Medusa.
Materijal i metode: Vršena je usporedba utroška vremena i učestalosti nepodudarnih rezultata određivanja
ABO i RhD krvnih grupa dobivenih za 16 133 uzoraka bolesnika rađenih u 112 serija od po 144 uzoraka na
poluautomatskom sustavu Tecan-Genesis-Medusa u odnosu na iste parametre za 17 427 uzoraka rađenih
u 121 seriji na potpuno automatskom sustavu Tango-Optimo.
Rezultati: Prosječno vrijeme rada tehničara na jednoj seriji izvođenoj na poluautomatskom sustavu Tecan Genesis-Medusa iznosi 120 minuta, a na potpuno automatskom sustavu Tango-Optimo 55 minuta (po seriji
54% manje utrošenog vremena na sustavu Tango-Optimo).
Komentar i zaključak: Značajno skraćenje vremena rada tehničara zbog smanjenja njihove angažiranosti
tijekom izvođenja testova na potpuno automatiziranim sustavima pruža mogućnost za racionalizaciju i
reorganizaciju rada u transfuzijskim ustanovama.

preuzmi dokument