Marina Ahmetbegović, Arnela Hanić

Specijalna bolnica Centar za srce, Tuzla (BiH)

invazivni monitoring. kontrola kvalitete

''10. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 20.-23. travnja 2017. godine

Invzivni monitoring predstavlja oblik praćenja bolesnika kada narušavamo integritet kože uvođenjem
raznih kanila i katetera pri čemu dobivamo trenutne vrijednosti određenih pritisaka.
Pošto otvaramo mogućnost za niz komplikacija potreban je veliki oprez a kontrola našeg rada vrši se
kroz kontrolu kvaliteta praćenjem određenih parametara. Trenutno u Federaciji BiH se primjenjuju
AKAZove smjernice za kontrolu kvaliteta hirurške njege a samim tim i na našoj klinici. Međutim pošto
je ova oblast dosta nepoznata za nas često tražimo smjernice koje preporučuju recimo NICE ili PATH
kao i slične agencije.
Prednost invazivnog monitoringa u odnosu na neinvazivni je u kontinuiranom praćenju
hemodinamskih parametara i adekvatnog reagovanja na sve njihove promjene.
Najvažnije rane komplikacije invazivnog monitoringa su aritmije, tromboze, embolije, perforacije
krvnog suda, krvarenja, pneumothorax, a kasne infekcije, sepsa, pseudoaneurizme i tromboflebitis.
Kvalitetan tretman i održavanje invazivnog monitoringa je najvažnija mjera u prevenciji komplikacija.
Veoma je važna uloga medicinske sestre-tehničara u prevenciji komplikacija invazivnog monitoringa a
mnoge se mogu izbjeći adekvatnom edukacijom osoblja.
Kontrola kvaliteta je uvedena jer bolesnik ima pravo na najbolju moguću njegu, koju će mu pruđiti
stručno osoblje, a zdravstveni radnici provjeravaju svoje postupke i pokušavaju ispraviti eventualne
greške.

preuzmi dokument