Mihaela Stanec, Tatjana Lukovečki, Adriano Friganović

Odjel za anesteziologiju i intenzivno liječenje kardiokirurških bolesnika, Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, KBC Zagreb

medicinska sestra, pacijent, infomiranost

''2. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2009. godine

Danas je zdravstvena skrb sve dinamičnija i zahtjevnija disciplina, veća je tehnologija u domjeni rada i sve je
usmjereno ka što boljem načinu liječenja sa što manje komplikacija. Svako od nas u bolesti očekuje da mu
se na primjeren način pomogne i ponudi mogućnost još jednog mišljenja prije nego što donese odluku i da
svoj pristanak za neki medicinski zahvat ili postupak, stoga pacijent ima pravo na dobivanje informacija na
način koji treba biti razumljiv s obzirom na dob, obrazovanje, invaliditet ili mentalne sposobnosti.
Iz konačnog prijedloga zakona o zaštiti prava pacijenta; opće odredbe, proizlazi da je svatko ovlašt en znati
za svaku informaciju prikupljenu o svome zdravlju.
Navedenim zakonom omogućava se pacijentu bolje ostvarivanje prava na informiranje o zdravstvenim
uslugama, o vlastitim zdravstvenom stanju, potencijalnim rizicima, postupcima, dijagnozi, prognozi i napretku
liječenja.
Stoga proizlazi potreba za što boljom i kvalitetnijom komunikacijom između korisnika i zdravstvenog
djelatnika jer ćemo time postići dovoljnu informiranost pružanjem točnih i provjerenih informacija. Iz
navedenog je jasno da svatko ima pravo na potpunu i pravovremenu informaciju što je od presudnog
značenja za zaštitu prava pacijenata.
Zahvaljujući srdačnosti i ljubaznosti naših pacijenata proveli smo anketu kojom smo dobili uvid kolika je
njihova informiranost, te kakvo su iskustvo ostvarili sa liječnicima i medicinskim sestrama. Cilj ankete bio je
dobiti povratnu informaciju od samih pacijenata o zadovoljstvu sa zdravstvenom skrbi te načinu informiranja.

preuzmi dokument