Livia Kos, Andrijana Šlopar

Odjel za Anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje, OB Vinkovci

bolničke infekcije, praćenje, sprječavanje, činitelji rizika, povjerenstvo, JIL, HELICS

''2. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2009. godine

Bolničke infekcije predstavljaju značajan uzrok morbiditeta i mortaliteta u hospitaliziranih bolesnika.
Sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija jedan je od važnih poslova zdravstvenog osoblja. Kontrola
infekcija je aktivnost poboljšanja kvalitete koja se usmjerava na poboljšanje skrbi o bolesniku i zaštiti zdravlja
zdravstvenih djelatnika. Usprkos napretku u modernoj medicini 5-10% bolesnika primljenih u bolnicu steknu
infekciju različitog stupnja intenziteta. Zbog toga se u svim zdravstvenim ustanovama velika pozornost
stavlja na praćenje, kontrolu i prevenciju bolničkih infekcija, posebno na odjelima gdje je najveći rizik za
njihov nastanak, npr. JIL,kirurgija… Važan činitelj rizika za nastanak infekcija u JIL-u su invazivni postupci
koji uključuju operaciju, intravaskularni kateter, urinarnu kateterizaciju i trajnu ventilaciju dišnog sustava. U
OB Vinkovci postoji povjerenstvo za kontrolu bolničkih infekcija koji od 2007.g. u suradnji sa djelatnicima JILa provode aktivni nadzor svih bolesnika. JIL OB Vinkovci od 2007.g. sudjeluje u HELICS programu praćenja
bolničkih infekcija.

preuzmi dokument