Ksenija Mikulčić, Snježana Šobak, Anica Križanec

Djelatnost za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje OB Varaždin

JIL, bolničke infekcije, praćenje, uzročnici

''1. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 21.-24. travnja 2008. godine

Jedinice intenzivnog liječenja su odjeli od posebnog rizika za pojavu bolničkih infekcija.
Bolničke infekcije su sistemske ili lokalne infekcije nastale nakon 48 sati boravka u bolnici, unutar
30 dana od otpusta, tijekom invazivnih dijagnostičkih i terapijskih zahvata te u novorođenčadi
prilikom prolaska kroz porođajni kanal.
Pojava rezistentnih mikroorganizama, naročito posljednjih godina, pojačala je intenzitet praćenja
i organiziranog suzbijanja ovih infekcija. Širenju bolničkih infekcija pridonosi dužina
hospitalizacije bolesnika, njegovo opće kliničko stanje, široka i često neopravdana upotreba
antibiotika kao i primjena invazivnih dijagnostičkih i terapijskih postupaka u JIL -u.
Najčešće bolničke infekcije u JIL-u su: infekcije mokraćnog sustava, pneumonije vezane uz
mehaničku ventilaciju, infekcije kirurških rana te sepsa.
Cilj rada je utvrditi učestalost i vrste hospitalnih infekcija u našem JIL-a u razdoblju od
01.01.2007. – 31.12 . 2007. , te odrediti učestalost i vrste uzročnika tih infekcija.
Kako bolničke infekcije mogu bitno utjecati na konačan ishod liječenja, neobično je važna
prevencija i način njihova suzbijanja. Pridržavanje mjera za sprečavanje infekcija te stalna
edukacija osoblja od presudnog su značenja za kontrolu bolničkih infekcija i njihovog daljnjeg
prijenosa na druge, visoko rizične bolesnike.

preuzmi dokument