Jadranka Zagorec, Dino Orlović

OB Varaždin

bolničke infekcije, nadzorne liste, jedinica intenzivnog liječenja

''10. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 20.-23. travnja 2017. godine

Bolničke infekcije su infekcije nastale kod bolesnika za vrijeme liječenja i boravka u bolnici,nezavisno
od primarnog uzroka. Incidencija bolničkih infekcija u jedinici intenzivnog liječenja kreće se od 15%-
50% i povezana je s velikim morbiditetom i mortalitetom. Najčešće bolničke infekcije su:infekcije
urinarnog trakta, pneumonije te infekcije krvotoka.
Na našem odjelu praćenje bolničkih infekcija provodi se putem nadzornih list koje je osmislilo
Povjerenstvo za suzbijanje bolničkih infekcija. Nadzorne liste se koriste od 5.mjeseca 2006. godine i
doživjele su nekoliko revizija. Pišu se za sve bolesnike koji imaju urinarni kateter,centralni venski
kateter te kod kojih je primjenjivana mehanička ventilacija. Nadzorne liste sadrže slijedeće podatke:
ime i prezime, dob, medicinsku dijagnozu, broj dana mehaničke ventilacije, broj dana primjene
urinarnog i centralnog venskog katetera, mikrobiološke nalaze te ishod liječenja.
Svrha praćenja bolničkih infekcija je smanjiti pojavu bolničkih infekcija,smanjiti morbiditet i
mortalitet,smanjiti dužinu liječenja u JIL-u te samim time i troškove liječenja.

preuzmi dokument