Agneza Glavočić, Simona Čuček, Ernest Paver

Klinika za traumatologiju, Zagreb

pacijent, medicinska sestra - anesteziološki tehničar; sigurnost, udobnost i položaj pacijenta

''3. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

22.-25. travnja 2010. godine

Cilj operacijskog pozicioniranja je olakšati kirurzima tehnički pristup, uz što manji rizik za pacijenta.
Anestezirani pacijent ne može upozoriti liječnika na kompromizirajuće položaje prilikom operacije; zbog toga,
pozicioniranje pacijenta prilikom operacije je kritično za sigurni ishod same operacije. Odgovarajuće
pozicioniranje zahtijeva da je pacijent sigurno pozicioniran na operacijskom stolu, sve potencijalne p ovršine
pritiska moraju biti uklonjene (pomoću udlaga), oči moraju biti zaštićene, niti jedan mišić, tetive ili neuro vaskularni snopovi ne smiju biti prenategnuti, intravenozni putevi i kateteri moraju biti slobodni i dostupni,
endotrahealni tubus mora biti na odgovarajućem mjestu, ventilacija i cirkulacija nesmetani. Općenito, komfor
i sigurnost pacijenta se održavaju prilikom cijelog operacijskog postupka. Preporučljivo je uvijek upitati
pacijenta ili na neki drugi način doznati da li postoji određena nepokretljivost; nikada ne pokušavati
pozicionirati pacijenta izvan njegovih fizičkih mogučnosti.

preuzmi dokument