Marijana Podunajec, Željka Balog-Špoljar

KBC Zagreb

endovaskularni zahvat, platinumska zavojnica, moždani udar, neurološki deficit

''7. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 24.-27. travnja 2014. godine

Bolesnik star 52 godine zaprimljen je u Neurološku jedinicu intenzivnog liječenja
zbog neurološkog deficita koji se počeo javljati unatrag 6 mjeseci, a do prijema u
bolnicu progredira. DSA metodom se pronađe nerupturirana aneurizma vertebralne
arterije.
Učini se endovaskularni zahvat odnosno postupak kojim se aneurizma isključuje iz
cirkulacije korištenjem platinumskih zavojnica(«coilova»). Statistički podaci pokazuju
da su unazad 5 godina komplikacije ovog zahvata manje od 5%. Zahvat kod kojeg
nije došlo do komplikacija rezultira buđenjem bolesnika iz anestezije nakon 60 min ,
a otpust slijedi nakon 72 sata.
Kod ovog je bolesnika došlo do razvoja akutnog ishemijskog moždanog udara u
moždanom deblu što za posljedicu ima stanje kome u prvim danima te duboki sopor
još mjesec dana nakon istog.
Uz samostalnu respiraciju potrebna i mehanička ventilacija koja perzistira još dva
tjedna te se učini i traheotomija. Budući da se kod bolesnika počinje javljati niz
infekcija(uroinfekti, pneumonija te CVK- sepsa) uz i dalje prisutan deficit,
onemogućena je daljnja rehabiltacija. Gotovo nakon 2 mjeseca dolazi do poboljšanja
općeg stanja, bolesnik je pri svijesti ali je i dalje prisutan teški neurološki deficit zbog
kojeg nije moguće uspostaviti verbalnu i adekvatnu motoričku suradnju te u fizikalnoj
rehabilitaciji nema gotovo nikakvog bolesnikovog učešća. Izvađena je traheostoma
ali uslijed odbijanja hrane i tekućine per os nazogastrična sonda ostaje. Nakon dva i
pol mjeseca bolesnik se nepromijenjenog stanja otpušta na daljnju rehabilitaciji u
toplice.

preuzmi dokument