Ivana Zubak, Ivana Štrucelj

KBC Zagreb

delirij, torakokirurški JIL, stanje svijesti

''8. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2015. godine

Najčešći oblik poremećaja svijesti kod pacijenata u torakokirurškom JIL-u je delirij. Delirij je i
epidemiološki najčešći oblik distresa u JIL-u, s tim da je učestalost veća kod bolesnika na
mehaničkoj potpori disanju.
To je psihijatrijski poremećaj čiji uzroci mogu biti radni i medicinski. S obzirom na
kompleksnost stanja zbog same operacije, važno je na vrijeme prepoznati simptome kod
takvih bolesnika i započeti s adekvatnom terapijom. Zbog poremećenog stanja svijesti, ti
pacijenti ne sudjeluju u fizikalnoj rehabilitaciji, te na taj način doprinose mogućnosti
postoperacijskih komplikacija. Cilj je dakle korekcija potencijalnog disbalansa što bi moglo biti
u pozadini poremećaja, te stabilizacija vitalnih funkcija i na koncu povratak k svijesti.

preuzmi dokument