Marina Sliško Bedeković, Dujmović Antonija

Zavod za neonatologiju i intenzivno liječenje, Klinika za pedijatriju, KBC Zagreb

djeca, infekcije, VAP, strojna ventilacija

''4. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 14.-17. travnja 2011. godine

Upala pluća uzrokovana ventilatorom (VAP) je definirana kao nazokomijalna pneumonija kod bolesnika koji su na strojnoj respiratornoj potpori (putem endotrahealnog tubusa ili kanile) dulje od 48 sati. Nazokomijalna pneumonija je vodeća komplikacija djece u jedinicama intenzivne medicine, sa značajnim utjecajem na stopu mortaliteta i morbiditeta. Ona nastaje u približno 8-28% strojno ventiliranih bolesnika, a učestalost joj se povećava za najmanje 1-3% po svakom danu trajanja strojne ventilacije.
Cilj istraživanja :
- pokazati broj ukupno ventilirane djece u odnosu na broj primljene djece u razdoblju od 1. 6. 2009. god. do 31. 12 2009. god.
- prezentirati broj ventilirane djece koja su ventilirana dulje od 24 sata
- prikazati učestalost respiratornih infekcija na ukupan broj ventilirane djece
- usporediti ima li osnovna bolest utjecaja na duljinu ventilacije
- usporediti rezultate ovog istraživanja sa prethodno provedenim u istom Zavodu
Metode rada
Istraživanje je provedeno u Zavodu za neonatologiju i intenzivno liječenje djece KBC-a Zagreb u razdoblju od 1.6.2009. god. do 31.12.2009. god. tijekom kojeg je ukupno primljeno 255 djece različitih dijagnoza.
U svrhu istraživanja korišteni su podaci iz medicinske dokumentacije djece na strojnoj ventilaciji kroz spomenuto razdoblje.
Rezultati rada
U praćenom periodu od ukupnog broja primljene djece ventilirano je njih 100. Šezdeset četvoro djece je bilo na mehaničkoj ventilaciji, a njih 36 je ventilirano dulje od 24 sata. Ukupan broj primljene djece razvrstan je po medicinskim dijagnozama na: neurokirurške pacijente, kardiokirurške pacijente, hematološke pacijente, kirurške i ostale (respiratorno zatajenje, mšićne distrofije, politraume, nefrološki pacijenti, poremećaji metabolizma i endokrinološki poremećaji ).
Po ovim skupinama najčešće su primani: ostali 43.9%, kardiokirurški pacijenti 31.7%, neurokirurški 31.7%
Pojava infekcija je praćena u djece ventilirane dulje od 24 sata gdje prednjače djeca iz skupine ostali i kardiokirurški pacijenti u kojih je zabilježen najveći broj infekcija. Najčešće su izolirane bakterije iz skupina stafilokoka, pseudomonasa, klebsijela i streptokoka.

preuzmi dokument