Dragica Dobrović, Rajka Srđanović

Klinički centar Crne Gore, Podgorica

prava pacijenata, pravna norma, etika, prava odluka

''2. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2009. godine

Medicina je danas toliko važna disciplina da se njome ne bi trebali baviti samo medicinari. Zbog toga
društvena zajednica s pravom želi da sa pravne osnove osigura ispravnost rada zdravstvenih radnika i
ustanova. Također, esencijalna prava pacijenata u odnosu na liječenje, kao i prava pacijenata uopće, moraju
biti propisana pravnom normom. Ne trebamo se plašiti da će propisi ograničiti samostalnost zdravstvenih
radnika – riječ je ipak o minimumu propisa I maksimumu etike, jer u brojnim situacijama u kojima postoje
dileme , a koje se pravno ne mogu regulirati, odlučuje etika. Nema bojazni ni da će pravne norme vezati ruke
zdravstvenim radnicima. Već naprotiv, one i postoje da bismo slobodno radili.
Pozitivna načela medicinskog prava inzistiraju na tome da bolestan čovjek ima prava na:adekvatno liječenje,
poštovanje dostojanstva njegove ličnosti , obavještenje, pravo na slobodan izbor, pravo na samoodlučivanje
i pristanak…
Medicinske sestre moraju znati poštovati prava pacijenata jer su oni zakonski regulirani, a njihovo
nepoštivanje nije povreda samo pravne već I etičke norme.
Promatrajući prava pacijenata kroz prizmu etike, med. sestra ne smije dolaziti u dilemu da pacijentu pruzi
pravu informaciju i podršku pri ostvarenju svojih prava i donošenju pravih odluka. Tu dolazi do izražaja
sposobnost med. sestre kao terapeuta da pruži adekvatnu podršku u cilju očuvanja i unaprjeđenja zdravlja.

preuzmi dokument