Brigita Bagara, Mirela Hanzer

KBC Osijek

mehanička ventilacija, pneumonija uzrokovana ventilatorom

''8. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2015. godine

Pneumonija povezana s respiratorom (Ventilator-associated pneumonia -VAP) u jedinicama
intenzivnog liječenja veliki je zdravstveni i financijski problem. Definira se kao bolnička
pneumonija u bolesnika koji su na mehaničkoj ventilaciji preko endotrahealnog tubusa ili
traheostome duže od 48h. Učestalost ovih infekcija u bolesnika liječenih u Jedinicama
intenzivnog liječenja kreće se od 20-70%, od čega se 80% odnosi na bolesnike na
mehaničkoj ventilaciji. VAP pneumonija je drugi najčešći oblik bolničke infekcije i vodeći je
uzrok smrtnosti. Bolesnik na respiratoru ima 6 do 21 puta veći rizik za razvoj upale pluća od
bolesnika koji nisu na mehaničkoj ventilaciji. Liječenje VAP-a je dugotrajno, zahtjevno i skupo,
a uzročnici su često otporni na brojne antimikrobne lijekove.
Velika je odgovornost zdravstvenih djelatnika, posebno medicinskih sestara koje snopom
postupaka sudjeluju u prevenciji, koja dokazano smanjuje nastanak pneumonije povezane sa
strojnom ventilacijom u jedinicama intenzivnog liječenja. Od izuzetne je važnosti i
kontinuirana edukacija zdravstvenog osoblja za provođenje intervencija zdravstvene njege.
Primjena tehnika asepse i antisepse jedno je od zlatnih pravila na kojima se temelji prevencija
VAP-a. Nastanak ovakvog tipa pneumonije ne možemo u potpunosti spriječiti, ali pravilnim
pristupom možemo učinkovito ograničiti.

preuzmi dokument