Dijana Radulović

KC Crna Gora

hemodinamski monitoring, intenzivno liječenje, PiCCO monitoring, edukacija

''8. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2015. godine

Razvoj savremene medicine, intenzivnog liječenja i zdravstvene njege bolesnika u jedinicama intenzivnog liječenja zahtijeva visoko edukovane medicinske sestre/tehničare i time kontinuirana edukacija postaje imperativ sestrinske prakse. Cilj kontinuirane edukacije je podizanje nivoa znanja,sticanje praktičnih vještina kao i praćenje trendova u procesu zdravstvene njege, čime se, nesumnjivo, podiže kvalitet i sigurnost liječenja
bolesnika.
Predmet ovog rada je da se u okviru kontinuirane edukacije opiše tehnika hemodinamskog monitoringa koja se najčešće koristi na Odeljenju centralne intenzivne terapije Kliničkog centra Crne Gore - tehnika invazivnog monitoringa arterijskim termodilucionim kateterom. Značaj PiCCO monitoringa u dijagnostičke i terapijske svrhe kod kritično oboljelih, limitiranost istog.

preuzmi dokument