Igor Kljajić

Odjel za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje, Opća bolnica „ Dr. Josip Benčević „ Slavonski Brod

traheotomija, perkutana, dilatacija, kanila, traheostoma

''3. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

22.-25. travnja 2010. godine

Traheotomija je kirurški zahvat kojim se pravi otvor na prednjoj stijenci vratnog dijela traheje. Po načinu
izvođenja može biti kirurška i perkutana dilatacijska. Najčešća indikacija za traheotomiju je opstrukcija
gornjeg dišnog puta.
Kanile mogu biti plastične i metalne. Postoje dvije vrste plastičnih kanila, biesalski i rusch.
Perkutana dilatacijska traheotomija je nekirurška tehnika uspostavljanja traheotomijskog otvora. Postoje
brojne prednosti u odnosu na kiruršku. Perkutana dilatacijska traheotomija naziva se još i Grrigsova tehnika
dilatacije forcepsom.
Kontraindikacije za perkutanu dilatacijsku traheotomiju mogu biti apsolutne i relativne, a komplikacije mogu
biti rane i kasne.
Za siguran postupak neophodan je timski rad. Postupak izvode anesteziolozi i potrebno je minimalno tri
anesteziologa. Prije izvođenja zahvata potrebno je pripremiti pribor i bolesnika.
Nakon postupka pacijenta priključujemo na respirator.
Sestrinske dijagnoze i intervencije su: visok rizik za ozljede u/s s trahealnom kanilom, smanjena prohodnost
dišnih putova u/s s pojačanom traheobronhalnom sekrecijom, visok rizik za nastanak hipoksije i hiperkapnije
u/s s neadekvatnom ventilacijom, visok rizik za nastanak infekcije u području traheostome, bol u/s s općim
zdravstvenim stanjem.

preuzmi dokument