Neda Jokić, Hana Tunaj, Sanja Zenko

KBC Rijeka

perkutana dilatacijska traheotomija, jedinica intenzivnog liječenja, ventilacija bolesnika

''7. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 24.-27. travnja 2014. godine

Cilj ovoga rada bio je utvrditi učestalost izvođenja perkutane dilatacijske
traheotomije u Jedinici intenzivnog liječenja (JIL), lokalitet Sušak, Kliničkog
bolničkog centra (KBC) Rijeka u razdoblju od 1. siječnja 2012. do 31. prosinca 2013.
godine.
Ispitanici i metode: Ovom retrospektivnom studijom obuhvaćeno je 155 bolesnika
koji su bili liječeni u JIL-u (lokalitet Sušak), Klinike za anesteziologiju i intenzivno
liječenje, KBC Rijeka u razdoblju od 1. siječnja 2012. godine do 31. prosinca 2013.
godine, u kojih je bila učinjena perkutana dilatacijska traheostomija (PDT). Svakom
bolesniku uključenom u studiju odredili smo spol, dob dijagnozu bolesti, dužinu
boravka u JIL-u, vrijeme provedno na strojnoj ventilaciji, dan učinjene PDT, pojavu
ranih i kasnih komplikacija izvođenja PDT-a i ishod liječenja. Tabelarni i slikovni
prikazi rezultata rađeni su u računalom programu Microsoft Excel, dok je Statistička
obrada rezultata napravaljena u statističkom programu Statistika 10 (StatSoft, Tulsa,
SAD).
Zaključak: Perkutana dilatacijska traheotomija je često izvođeni zahvat u životno
ugroženih bolesnika liječenih u JIL-u zbog jednostavnosti izvođenja i brojih
prednosti. Međutim, izvođenje PDT može biti praćeno pojavom komplikacija koje su
uglavnom rijetke i koje se, ako se rano prepoznaju, učinkovito liječe.

preuzmi dokument