Štefica Janđel, Mario Peroš, Adriano Friganović

KBC Zagreb

kardiokirurški bolesnik, zdravstvena njega, postoperacijske komplikacije

''8. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2015. godine

Kardiovaskularne bolesti predstavljaju veliki javnozdravstveni problem u današnjem
ubrzanom načinu života. Progresijom bolesti i pogoršanjem zdravstvenog stanja te
nedostatnosi daljnjeg konzervativnog liječenja stvara se potreba za kardiokirurškim liječenjem
koronarnog premoštenja, zamjene zalistaka ili plastike zalistaka. U samom procesu kardijalne
kirurgije uključene su razne zdravstvene struke, od kardiokirurga, kardiologa, anesteziologa i
neizostavne medicinske sestre koja ima brojne zadaće u cjelokupnoj skrbi tijekom cijelog
perioperativnog razdoblja, te fizioterapeuta koji imaju važnu ulogu u rehabilitaciji bolesnika.
Svaka karika u lancu može imati jednako važnu i presudnu ulogu u ishodu liječenja i
spriječavanju komplikacija nakon operativnog zahvata.
Kardijalnog bolesnika treba zaštiti od velikih poteškoća i komplikacija kao što su bol,
infekcija, krvarenje i šok. Medicinska sestra je prva uz krevet bolesnika i prati cijeli proces koji
može vitalno ugroženom bolesniku spasiti život. Zdravstvena njega važna je karika u lancu, a
sama njega se služi brojnim metodama i ciljevima kako bi se liječenje svelo na najmanji broj
poteškoća. U perioperativni rad medicinske sestre ubrajamo prijeoperacijsku pripremu
bolesnika, intraoperacijsko zbrinjavanje bolesnika i poslijeoperacijsku zdravstvenu njegu.
Svaki dio perioperacijske njege ima važan detalj u cijelokupnom zbrinjavanju i skrbi. Kako
ćemo pripremiti bolesnika prijeoperacije, njegova psihička stabilnost i smirenost od važnog su
karaktera za tijek i ishod operacije i liječenja. Intraoperacijski postupci i provođenje svih
intraoperativnih postupaka u skladu sa pravilima asepse i antisepse u konačnici utjeću na
spriječavanje infekcija. Poslijeoperacijsko praćenje i kontinuirani nadzor stanja bolesnika
utječu na razvoj postoperativnih komplikacija kao što su hipovolemijski šok, bol, krvarenje i
infekcije. Po procesu zdravstvene njege koji je osnova zdravstvene njege bolesniku se pruža
maksimalna skrb i njega sa ciljem ozdravljenja.

preuzmi dokument