Gordana Panova

Medicinski fakultet na Sveučilištu ''Goce Delcev''- Štip, Makedonija

visoke škole,specijalizacija

''8. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2015. godine

Fakultet za Madicinski nauki,Univerzitet „Goce Delcev” Štip, R. Makedonija Fakultet medicinskih znanosti je visokoškolska ustanova pruža visoko obrazovanje, znanstvenoistraživačka i visokostručna zdravstvena i aplikativna dejnost u oblasti Medicinske znanosti .

Visokoobrazovna djelatnost fakulteta može se postići kroz sveučilišni (akademski) i strukovne studije na temelju akreditiranih studijskih programa
1.Prv ciklus na sveučilišni studii
• Dodiplomski studii na Visoke zdravstvene škole (3 godine, odnosno 6 semestri)
• Diplomirana stručna med. sestra / tehničar,
• Diplomirana akušerka
• Diplomirani strucen laborant po medicinska laboratoriska dijagnostika i
• Diplomirani stručen Fizioterapevt
• Diplomirani zaben tehničar-protetičar
• Diplomirani strucen tehničar-optometrist
2.Vtor ciklus na sveučilišnih studie
• Akademski specijalističkih studie (1god 2 semestra - 60 EKTS kredite
• Studiska programa za diplomirana medicinska sestra-tehničar -SPECIJALIZIRANA
1.Spejalizirana za intenzivno liječenje i njega,
2. Specijalizirana za instrumentalka,
3. Specijalizirana za anestezija i reanimacija,
4.Specijalizirana za ginikologija i akušerstvo,
5.Specijalizirana za semejna sestra i patronažna njega,
6.Specijalizirana za prevencija na zarazni i nezarazne bolesti,
7. Specijalizirana za mentalno zdravje,
8.Specijalizirana za transfuzionist,
9.Prevencija na zarazni I nezarazni bolesti,
10.Specijaliziran za rabota vo biohemiski labaratorii,
11.Specijaliziran za rabota vo sanitarno-hemiska labaratorija,
12. Specijaliziran za rabota vo mikrobioloska labaratorija,
13. Specijalizirana za rabota so reflekso terapija i akopresura,
14. Specijaliziran za rabota so kineziterapija,
15.Specijaliziran za rabota i rehabilitacija na deca i korekcija na telesni deformiteti,
16.Specijaliziran za mobilna protetika,
17. Specijaliziran za fiksna protetika,
18 Specijaliziran za ortodoncija.

Svi studiskih programi su usklađeni prema Evropskioj Kredit Transver Sustavu (EKTS), s cilj da produciraju osoblje koje če biti educirano i specijalizovano ne samo za naše potrebe, naše institucije vec i za institucije šire u svijetu. Sveučilište je otvoren za suradnju sa svim fakultetima i visoke škole iz svih zemalje diljem svijeta.

preuzmi dokument