Ivanka Kikić, Karolina Vižintin

OB Karlovac

ergonomska pomagala, zdravlje, edukacija

''6. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 25.-28. travnja 2013. godine

Očuvanje zdravlja i radne sposobnosti medicinskih sestara određuju
temeljne postavke Zakona o zaštiti na radu ( NN 59/96, 94/96,114 /03,
100/ 04) , kojim se propisuje uvođenje mjera za poticanje
unapređivanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu te sprečavanje
ozljeda na radu , profesionalnih i drugih bolesti povezanih sa radom.
Istraživanja su pokazala da posao koji svakodnevno obavljaju
medicinske sestre spada među 10 zanimanja s najvećim rizikom od
poremećaja lokomotornog sustava. .Većina sestara pati od određenog
poremećaja koji je nastao zbog podizanja ili premještanja preteških
pacijenata. Držanje i pomicanje pacijenata zahtjeva veliku mišićnu
snagu , te dolazi do akutnog preopterećenja, zamora mišića, a kod
dugotrajnog preopterećenja nastaju degenerativni poremećaji.
Ergonomija ima ključnu ulogu u prevenciji ovakvih poremećaja a
rješenja koja nudi prilagođavaju posao čovjeku -oblikuju opremu i
postupke, te prilagođavaju čovjeka poslu kroz edukaciju ili savjetuju
odgovarajuće radno mjesto prema sposobnosti.

preuzmi dokument