Slavica Trifunović

Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica (Srbija)

med. sestra, zdravlje, JIL, kritični bolesnik

''7. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 24.-27. travnja 2014. godine

Očuvati zdravlje - predstavlja imperativ u procesu pružanja kvalitetne zdravstvene
nege. Nedostatak autonomije, grupa poslova sa visokim zahtevima, mala sloboda
odlučivanja. Postoji velika nesrazmera između zahteva na radnom mestu i
mogućnosti. Svetsko Veće medicinskih sestara je konstatovalo na kraju XX veka
novi porast stresogenih faktora.
--Izvori stresa (Gray Toft i Anderson)
Suočavanje sa smrću i umiranjem
Nepripremljenost za pružanje emocionalne podrške
Nedostatak podrške nadređenih
Konflikt sa drugim medicinskim sestrama
Konflikt sa lekarima.
Radna norma
Nesigurnost u terapiji bola
--Uzroci nesigurnosti
Nedostatak znanja o bolu kao petom vitalnom znaku.
Nedovoljno poznavanje farmakološkog dejstva analgetika.
Nedostatak kompetencije u odlučivanju davanja analgezije.
Nedostatak autonomije u svom delokrugu rada.
Neusaglašenost lekarskih naloga
--Metod rada
Korišćena je metoda ankete (19 pitanja) i deskriptivna metoda.
Istraživanje je obuhvatilo 65 medicinskih sestara u jedinicama intenzivnih nega
Instituta za ONK, Instituta za PLB i Instituta za KVB.
Obuhvaćene su kategorije:
Do 5 godina radnog staža, od 5 do 15 godina radnog staža, od 15 do 30 godina
radnog staža.
80% medicinskih sestara radi 12h (dnevno-noćna smena).
U toku smenskog rada 76,92% medicinskih sestara ima potrebu za odmorom više od
2x30 minuta.
50% medicinskih sestara (5-15 god.radnog staža) je navelo da je nedovoljan broj
slobodnih dana do dolaska na posao
Delimičan uticaj rada sa kritično obolelim pacijentima na privatni život najizraženiji je
u kategoriji od 5-15 godina staža (48,39%).
Rad u centralno-klimatizovanom prostoru ozbiljno ugrožava 43,8% medicinskih
sestara.
Svetsko veće med. sestara jasno ukazuje na činjenicu da sigurna radna okolina u
zdravstvenom sektoru bitno doprinisi sigurnosti pacijenta i podstiče pozitivne
rezultate njihovog lečenja. Samo dobro motivisana i dobro pripremljena struktura
medicinskih sestara bi obezbedila viši nivo kvaliteta zdravstvene nege i usluga.

preuzmi dokument