Igor Pelaić

Klinički Bolnički Centar Zagreb, Zavod za hitnu medicinu

kardiopulmonalna reanimacija, nove smjernice

''4. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 14.-17. travnja 2011. godine

Kao i svaka grana medicine tako i reanimatologija teži ka stalnom obnavljaju znanja i spoznaja utemeljenih na istraživačkom radu i praćenju uspješnosti reanimacijskih postupaka. Europsko vijeće za reanimatologiju (ERC-European resuscitation council) svakih 5 godina izdaje nove smjernice, na osnovu zaključaka o uspješnosti reanimacija u proteklom, istraživanom petogodišnjem periodu. Sukladno tome, 18.10.2010. ERC je izdao nove smjernice za narednih 5 godina.
Poštivanjem i provođenjem smjernica od strane svih članova reanimacijskog tima postiže se ujednačeno liječenje bolesnika u kardiorespiratornom arestu, a ujedno i postizanje veće šanse za preživljavanje bolesnika.
Osnovne promjene u odnosu na smjernice iz 2005. godine su vidljive u BLS-u, ALS-u, održavanju dišnog puta, liječenju strujom, primjeni lijekova i postreanimacijskoj skrbi i upravo ovo predavanje ima za cilj opisivanja svake od promjena pojedinačno.
Zavod za hitnu medicinu KBC-a Zagreb djeluje kao centralni hitni prijem, te sukladno tome zbrinjava svu hitnu kazuistiku. Tijekom 2010. godine u Zavodu za hitnu medicinu primljeno je i obrađeno ukupno 101922 bolesnika, što je u 24-satnoj smjeni u prosjeku 250-300 bolesnika.
Postupci reanimacije su svakodnevni, statistika kaže da je broj reanimacija u 12.-satnoj smjeni od 1-5. Najčešće se radi o primarno kardiološkom uzroku (kardiološki-internistički bolesnici), a potom slijedi kardiorespiratorni arest u skopu teške politraume i neurotraume, te respiratorni arest najčešće kod neuroloških bolesnika (CVI, SAH, te oštećenje centra za disanje u produženoj moždini).
U cilju kvalitetnog pružanja postupaka reanimacije sve medicinske sestre/tehničari Zavoda za hitnu medicinu položili su ILS (Neposredno održavanje života) i ALS (Napredno održavanje života) tečajeve, te stečeno znanje svakodnevno primjenjuju u praksi poštivajući najnovije smjernice liječenja kritičnog bolesnika.

preuzmi dokument