Autori: Irene Delić, Nikolina Kapčić

Ustanova zaposlenja: OB KARLOVAC

Ključne riječi: neinvazivna mehanička ventilacija, respiracijska insuficijencija, zdravstvena njega bolesnika

Kongres/Simpozij: ”11. Međunarodni kongres HDMSARIST-a”

Mjesto i vrijeme održavanja: Šibenik, 19.-22. travnja 2018. godine

NIV je oblik mehaničke ventilacijske potpore u kojem nije potrebna intubacija bolesnika. U posljednjem je desetljeću značajno povećana upotreba neinvazivne mehaničke ventilacije (NIV) u liječenju akutne respiracijske insuficijencije (ARI) različitih uzroka. U pogoršanju kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB) pokazano je da NIV značajno smanjuje parcijalni tlak ugljičnog dioksida, povećava pH, smanjuje frekvenciju disanja i smanjuje težinu zaduhe. Osnovna prednost NIV-a je izbjegavanje intubacije ET tubusom i traheostomom te strojnom ventilacijom, smanjenje duljine boravka u bolnici i bolnički mortalitet. Ciljevi primjene NIV-a kod ARI vezani su za reverziju simptoma, redukciju rada kod disanja, stabilizaciju plućne izmjene plinova. NIV omogućava raniju ekstubaciju, čime se mogu izbjeći komplikacije produžene invazivne ventilacije. Također, NIV je korisna i u prevenciji i liječenju neuspješnog pokušaja odvajanja od invazivne ventilacije u pacijenata s visokim rizikom. Preduvjet za primjenu NIV-a spontano je disanje bolesnika, pokazatelji uspješne primjene NIV-a su usporenje frekvencije disanja i srčane frekvencije, smanjenje zaduhe i poboljšanje stanja svijesti. U zaključku možemo naglasiti da je vrlo važan i klinički i paraklinički nadzor medicinskih sestara / tehničara. Primjena NIV-a uspješna je kod bolesnika s akutnom respiracijskom insuficijencijom (ARI) u sklopu egzacerbacije kronične opstruktivne bolesti pluća (KOPB) te kod bolesnika s akutnim kardiogenim plučnim edemom.