Autori: Ruža Stanić, Ivana Kezerić

Ustanova zaposlenja: KBC ZAGREB

Ključne riječi: terapija kisikom, maske za kisik, niv, ventilacija

Kongres/Simpozij: ”11. Međunarodni kongres HDMSARIST-a”

Mjesto i vrijeme održavanja: Šibenik, 19.-22. travnja 2018. godine

Primjena terapije kisikom jedna je od najčeščih terapija korištenih u jedinici za rano poslijeoperacijsko liječenje kardiokirurških bolesnika. Kandidati za terapiju kisikom nalaze se među onima koji boluju od kroničnog bronhitisa, zastojne srčane boslesti, astme, raka pluća, KOPB i drugih bolesti. Važan preduvjet da bi se neinvazivna ventilacija mogla uspješno provoditi je da je pacijent pri svijesti i da spontano diše. Terapiju kisikom mora propisati liječnik koji ujedno i propisuje potrebnu količinu kisika tokom jedne minute, vrijeme davanja kisika, te koliko dugo pacijent zahtjeva isti. Terapija kisikom može doprinijeti pacijentu, no isto tako ukoliko nije pod nadzorom može biti opasna za pacijenta. Postoje različiti oblici sistema za primjenu kisika, od kojih svaki dovodi do pacijenta različitu koncentraciju. Svaki pacijent zahtjeva drugačiji način primjene kisika te ovisno o tome, uz liječnika, biramo koji način kisika ćemo primijeniti. Načini primjene kisika su: Standardna (oronazalna) maska: neinvazivna metoda primjene kisika, kontraindicirana kod povećane koncentracije ugljikovog dioksida. Nazalni kateter: omogućava primjenu niske koncentracije kisika Maska sa rezervoarom: omogućava primjenu kisika do 15l/min Venturi maska: Primjenjuje se kad se želi da pacijent u kratkom vremenu primi velike koncentracije kisika NIV – neinvazivna ventilacija pacijenta. Oblik mehaničke potpore gdje nije potrebna intubacija pacijenta Primjena kisika u velikim dozama – “High Flow” , terapija visokim protokom kisika putem nazalne kanile Sestrinske dijagnoze i intervencije su usmjerene prema olakšavanju disanja pacijenta te pomoći i potpore tokom terapije primjene kisikom. Medicinska sestra svakom pacijentu prije primjene propisane terapije bi trebala objasniti na koji način terapija kisikom doprinosi zdravlju pacijenta te olakšavanju disanja.