Ivana Vojvodić, Tomislava Mesić

KBC Zagreb

smrt mozga, priprema donora, eksplantacija organa

''10. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 20.-23. travnja 2017. godine

Smrt mozga podrazumijeva ireverzibilni prekid funkcije velikoga i malog mozga te moždanog
debla.Uslijed smrti moždanog debla dolazi do poremećaja unutarnje ravnoteže što se u prvom redu
očituje kao gubitak spontanog disanja,gubitak kontrole tjelesne temperature,gubitak hemodinamske
kontrole,gubitak kontrole hidroelektrolitske ravnoteže i promjene u hormonalnoj ravnoteži.
Četiri su koraka u dijagnosticiranju moždane smrti, a to su ispunjenje preduvjete za postavljanje
dijagnoze moždane smrti, isključenje reverzibilnih uvjeta koji mogu oponašati moždanu smrt,učiniti
klinički pregled kojim se potvrđuje smrt moždanog debla i perzistirajuća apnea te provesti
instrumentalne (parakliničke) testove.
Transplantacija organa ne može se provesti ako nisu ispunjeni svi medicinski, zakonski i etički kriteriji,
ako se osoba protivi darivanju organa tj.upisana je u registar nedarivatelja i ako obitelj nije upoznata
o namjeri uzimanja organa.
Cilj rada je prikazati specifičnosti zdravstvene njege u zbrinjavanju potencijalnih donora kroz prikaz
troje djece kojima su eksplantirani organi, a koja su se liječila na Odjelu za pedijatrijsku intenzivnu
medicinu.
Zaključak:
Kvalitetna skrb za potencijalnog donora nije skrb samo za jednog bolesnika već i za barem nekoliko
potencijalnih. Medicinska sestra ne smije imati nikakvih moralnih ili etičkih dilema u svezi moždane
smrti ili darivanja organa.

preuzmi dokument