Petra Topolko, Renata Habeković, Martina Hasaković Felja

KBC Zagreb

prevencija, respiratorne komplikacije, vježbe disanja

''7. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 24.-27. travnja 2014. godine

Respiratorne komplikacije javljaju se nakon velikih operacija, nakon opće anestezije i
mnogobrojne su kao npr. atelektaze, infekcije ( bronhitis, upale pluća),
bronhospazam. Postoperacijske respiratorne komplikacije su česte i glavni uzrok
cjelokupnog perioperativnog morbiditeta i mortaliteta kod velikih zahvate kod kojih
postoji potreba za mehaničkom ventilacijom. Kao takvi, kardiokirurški pacijenti s
najmanje jednim drugim faktorom rizika su visokorizična skupina za postoperativne
komplikacije na plućima.
Smanjenju rizika respiratornih komplikacija pridonosi obrada i priprema pacijenta za
operaciju. Na našoj Klinici velika se važnost pridaje pravovremenoj i pravilnoj
pripremi pacijenata za operaciju od uzimanja opširne anamneze do
multidisciplinarnog individualnog pristupa. Preoperativni tretman počinje
podukom,dijagnostikom i tretmanom već postojećih faktora rizika (optimizacija i
kontrola kroničnih bolesti), te profilaksom. Po primitku i planiranju op.zahvata
uključuje se fizioterapeut te radi na vježbama disanja, korištenja pomagala,pravilnom
postupanju. Oko pacijenta se provode sve standardne mjere prevencije -svakodnevna higijena, održavanje mikroklimatskih uvjeta koji ne pogoduju razvoju
infekcija, mjere izolacije, te pravilno dezinficiranje svih površina i higijena, aseptično
postupanje s ranom i aseptični pristup svakom pacijentu.
Po dolasku iz jedinice intenzivnog liječenja većini bolesnika potrebna je dodatna
opskrba kisikom koja se aplicira preko rezervoara sa destiliranom vodom koja se
svakodnevno mijenja te se posuda dezinficira nakon svake upotrebe. Prema potrebi
davanja inhalacijskih lijekova ili samo dodatnog ovlaživanja zraka koji udiše koriste
se određena pomagala. Fizikalna terapija pomaže bržem i kvalitetnom oporavku te
prevenciji komplikacija usred boravka u bolnici. Potiče se korištenje i pravilno
izvođenje vježbi disanja uz pomoć spirometra. U slučaju sumnje na pojavu infekcije
uzima se iskašljaj, prate upalni parametri te potpomaže iskašljavanje nebulizacijom ili
fizikalnim metodama, po potrebi i lijekovima. Antibiotici se primijenjuju ciljano prema
pozitivnom mikrobiološkom nalazu.

preuzmi dokument