Bojan Đekić

Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica

menagment, upravljanje resursima, JIL, troškovi liječenja

''4. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 14.-17. travnja 2011. godine

Kadrovi: na Odeljenju za intenzivnu negu je zaposleno 6 lekara, od toga 5 specijalista interne i urgentne medicine i 1 specijalizant interne medicine.16 medinskih sestara-tehničara u smeni i 1 tehničar na mestu glavnog tehničara.
Lekari zaposleni u Odeljenju za intenzivnu negu boravili su na usavršavanju u bolnicama u Sjedinjenim Američkim Državama (UPMC Pittsburgh, Mayo Rochester), ali bez formalne subspecijalizacije iz intenzivne medicine
Tim od 16 vrhunski obučenih medicinskih sestara su članovi UINARS-a Udruženje medicinskih sestara – tehničara intenzivnih nega, anestezije i reanimacije Srbije (Nurses society of intensive care,anesthessia and reanimation of Serbia)

U radu su prikazani rezultati dobijeni praćenjem hospitalizovanih pacijenata u toku 2009.
Pratili smo pol, dob, dijagnozu na prijemu;dužinu trajanja hospitalizacije, dane na mehaničkoj ventilaciji, Charlson skor, Apache II skor, SOFA skor;
komplikacije; ARDS, septični šok, IHI, VAP, kateter sepse i ishod bolničkog lečenja.
primenu vazopresora, kortikosteroida, antibiotika, hemodijalizu,
Rezultati
U toku 2009. god. hospitalizovana su 132 pacijenta
Ukupno je ostvareno 1580 BO dana
Prosečno 11,95 BO dana
Ostvareno je 1158 dana na mehaničkom ventilatoru
Prosečna starost bolesnika je 48,95 godina
Kod 50 bolesnika registrovan je letalni ishod (mortalitet 37,8%)
PDR adjusted 43,2%
Ukupni troškovi Intenzivne jedinice u 2009. godini su 991047 eura
Prosečni troškovi lečenja po pacijentu: 6832 eura
Prosečna cena 1 BO dana je 570 eura
Troškovi lečenja pacijenata smeštenih u Jedinice intenzivne nege su vrlo visoki. Zbog težine njihove osnovne bolesti (kritično oboleli) u lečenju se moraju primeniti sve najsavremenije dijagnostičke i terapijske procedure, kombinacije brojnih lekova, skupu prateću opremu...
Cena troškova bolničkog lečenja zavisi od brojnih faktora: težine bolesnika na prijemu (skoring sistem), dužine trajanja hospitalizacije, broja dana na mehaničkoj ventilaciji, komplikacija nastalih u toku bolničkog lečenja, primenjenih invazivnih dijagnostičkih i terapijskih procedura, IHI...

preuzmi dokument