Gagić Radmila, Žunkovič Vanja, Vodopivec Simona

UKC Maribor (Slovenija)

intrahospitalne infekcije, JIL, pacijenti, edukacija, sprječavanje

''1. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 21.-24. travnja 2008. godine

Jedinica za intenzivnu terapiju(JIT) je posebno organizirana jedinica, koja omogućuje životno
ugroženom pacijentu iskorištavanje svih terapeutskih mogućnosti za privremeno
nadomještavanje poremećenih ili već ispadnutih funkcija životno značajnih organa i ujedno
omogućuje liječenje temeljne bolesti, koja je uzrokovala taj poremećaj.
Intrahospitalna infekcija(II) je svaka bolest uzrokovana mikrobima, koju zadobije pacijent za
vrijeme liječenja u bolnici a da nije bio u inkubaciji za istu bolest prije toga. Za II smatramo i
infekcije koje se pojave kod pacijenata nakon dolaska kući, ako je nastala prilikom boravka i
liječenja u bolnici.
II su velik problem svuda po svijetu, tako i kod nas. Predstavljaju čest zaplet bolničkog liječenja,
povezane su sa većim oboljevanjem i većom smrtnosti te povećanjem troškova liječenja.
Učestalost II je jedan između pokazatelja kvalitete rada bolnice. Pojavljuju se na svim odjelima
(između 5-9%), češće se pojavljuju na intenzivnim jedinicama (do 87%) kod pacijenata na
umjetnoj ventilaciji.
Najčešće II su: infekcije mokraćnog i dišnog sustava, kirurških rana, crijeva, venskog puta,
im plantata.
Najčešće infekcije u intenzivnim jedinicama su upale pluća (pneumonie) koje uzrokuju:
Po Gramu negativne bakterije (Pseudomonas aerug., enterobakterije, Acinetobacter…), po
Gramu pozitivne bakterije ( S. aureus i epidermidis ). Gljive su rijeđi uzročnici.
Pacijenti u JIT internog odjela UKC u Mariboru su vrlo ugroženi i potrebno im je zahtjevno
liječenje i opsežna medicinska njega. Veći dio njih je na umjetnoj ventilaciji, sa venskim
putevima, sa trajnim urinarnim kateterima, imaju nazogastrične sonde, dobivaju infuzije,
transfuzije…, imaju drenaže, dekubituse, potrebne su im aspiracije dišnih puteva…itd.
Mogućnost, da pridobiju II je kod takvih pacijenata znatno veća.
Zato je vrlo važno, da je medicinska sestra dobro educirana na tom području, da sudjeluje u
organizaciji službe za spriječavanje infekcija, da ima higijensku sav jest, odgovornost i disciplinu.

preuzmi dokument