Daliborka Dimitrić

Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica

medicinska setra, kontinuirana edukacija, uspešna reanimacija

''9. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 04.-07. travnja 2016. godine

Uvod: Na Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine u Jedinici intenzivne kardiološke nege, medicinsko osoblje se svakodnevno susreće sa kardiopulmocerebralnom reanimacijom i svaki put, svaka kardiopulmocerebralna reanimacija, predstavlja novi izazov za sve članove tima.

Cilj: Uspešnost kardiopulmocerebralne reanimacije (CPCR), u mnogome zavisi od dobro edukovanih medicinskih sestara-tehničara. Sa obzirom na stalni i neposredni kontakt sa bolesnikom, medicinska sestratehničar ima najznačajniju ulogu u prepoznavanju ugroženog pacijenta. Svaki tim ima vođu tima i članove tima, koji znaju svoje unapred određene zadatke tokom reanimacionog postupka. Vođa tima je lekar, ali u odsustvu lekara, vođa tima može biti i medicinska sestra - vođa smene, koja ima najviše iskustva u reanimaciji.

Metodologija: Kod svih pacijenata u Jedinici intenzivne nege se kontinuirano 24 časa, prate vitalni parametari, koji se beleže na temperaturno terapijskim listama, po već utvrđenom protokolu. Po prepoznavanju potrebe za CPCR-om, medicinska sestra-tehničar glasno obaveštava ostale članove tima o potrebi za reanimacijom i prinosi kolica za CPCR. Ispravnost aparata i sadržaj na kolicima proverava medicinska sestra po dolasku u smenu i nakon završetka CPCR-a. Započinje manuelnu masažu i asistira prilikom intubacije,postavlja pačeve za defibrillator i transkutani pace-maker, sprovodi mere sigurnosti prilikom defibrilacije. Otvara ili proverava vensku liniju, uzima krv za analize, daje ordiniranu terapiju i vodi računa o vitalnim znacima pacijenta.

Zaključak: Medicinska sestra-tehničar učestvuje i u svim merama postrestitucione nege, te tako predstavlja ravnopravnog i neizostavnog člana tima za kardiopulmocerebralnu reanimaciju. Neraskidiva i neophodna karika, koja kontinuirano unapređuje svoje znanje i veštine, kao svaki pravi “čuvar života”.

preuzmi dokument