Dajana Bertić

OB Vinkovci

anestezija, lokalna, periferna, blok.

''1. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 21.-24. travnja 2008. godine

Lokalna anestezija nudi niz prednosti i povoljnih učinaka, kako za bolesnika, tako i za
anesteziologa.
Pored već uhodanih načina izvođenja lokalne anestezije (SAA, infiltracijska), sve češće se izvode
tehnike perifernih blokova. Kao što ćemo vidjeti njihov broj je mali, ali se radi na tom da se on
poveća.
Broj ukupnih anestezija za obrađivano razdoblje, siječanj 2007.- listopad 2007 je 3540, od tog
185 je spinalnih, odnosno 5,2%, dok je 18 broj drugih regionalnih blokova, odnosno 0,5%.
Pad vrijednosti tlaka krvi, pri izvođenju SAA, veći za više od 20 % početne, zabilježen je kod 46
bolesnika, što je 24,8%.
Da bi se izbjegla ova komplikacija i umanjila ukoliko je nastala, bolesnicima je u 83 slučaja (44%)
dana infuzija haes-a 6%.
Efedrin ,kao snažan vazoaktivni lijek primijenjen je u 12 slučajeva, što je 6% ukupnog broja.
U 102 slučaja (55%) za postići SAA upotrebljen je samo anestetik (chirocain 0,5%), a u 83
slučaja (44%) anestetik u kombinaciji sa opioidom (fentanyl ili sufentanil).
Od 185 napravljenih SAA ,njih 6 (3,2) se smatra neuspješnim.
Najčešće izvođen periferni nervni blok u našoj ustanovi, za obrađivano razdoblje, siječanj 2007. -listopad 2007., je aksilarni blok.
U razdoblju siječanj 2007.- listopad 2007. napravljeno je17 perifernih blokova, 15 uspješnih i 2
neuspješna.
U 13 slučajeva pacijent je sediran, u 2 slučaja nije dobio ništa osim anestetika.
Anestezija se spušta na periferiju. Tendencije su jasne. U kolikoj mjeri će se to desiti i u našoj
ustanovi možda ćemo moći izvesti zaključak uspoređujući neke nove rezultate nekog novog rada
s ovim postojeći.

preuzmi dokument