Maja Salečić

HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU

kontrola kvalitete, pH, broj trombocita

''10. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 20.-23. travnja 2017. godine

Uvod: Koncentrat trombocita sa smanjenim brojem leukocita u hranjivoj otopini pool više doza je
pripravak dobiven leukofiltracijom „pool-a“ koncentrata trombocita iz sloja leukocita i trombocita u
hranjivoj otopini. Leukofiltracija se odvija kao sastavni dio proizvodnog procesa čime se uklanja
99,99% leukocita. Time se smanjuje učestalost posttransfuzijskih reakcija, a ujedno i povećava
kvaliteta pripravka (leukociti i njihovi razgradni produkti negativno djeluju na kvalitetu ostalih stanica
u pripravku). Koncentrat trombocita sa smanjenim brojem leukocita u hranjivoj otopini indiciran je
kod prevencije ili liječenja krvarenja u bolesnika sa trombocitopenijom i/ili trombocitopatijom. Doza
koncentrata trombocita u odraslog trombocitopeničnog bolesnika, prosječne težine 60-70kg, trebala
bi povisiti broj trombocita u krvi za 20-40x109. Ukoliko postoji indikacija pripravak treba ozračiti
(sprečavanje GVHD). Primjenom koncentrata trombocita u hranjivoj otopini smanjuje se učestalost
poslijetransfuzijskih reakcija za oko 50%. Najvećim dijelom se to odnosi na alergijske reakcije.
Cilj: Cilj rada je prikazati rezultate kontrole kvalitete Koncentrata trombocita sa smanjenim brojem
leukocita u hranjivoj otopini pool više doza kako bi se procijenila njihova ukupna kvaliteta.
Metode: Korišteni su podaci Odjela za kontrolu kvalitete HZTM
Rezultati: Od ukupno 476 testiranih doza njih 97,69% zadovoljava brojem trombocita unutar
specificiranog zahtjeva. Prosječni broj trombocita iznosi 7,39x1010/dozi (zahtjev >5,5x1010).U 2016
tijekom rutinske kontrole određivan je pH u 137 doza, a prosječna vrijednost bila je 7,27(zahtjev
>6,4).
Zaključak: Rezultati naših ispitivanja pokazuju visoku usklađenost rezultata kontrole kvalitete
Koncentrata trombocita sa smanjenim brojem leukocita u hranjivoj otopini sa specificiranim
zahtjevima.

preuzmi dokument