Gordana Dragošev

Klinički centar Niš (Srbija)

edukacija, potreba, važnost

''1. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 21.-24. travnja 2008. godine

"Kontinuirana medicinska edukacija se sastoji od obrazovnih aktivnosti koje služe da se održi,
razvije ili poveća znanje, vještine i profesionalna dostignuća i odnosi koje medicinska
sestra/tehničar koristi da pruži usluge pacijentima, javnosti ili profesiji i predstavlja skup znanja i
vještina opće priznatih i prihvaćenih od strane stručne javnosti u okviru osnovnih medicinskih
načela, kliničke medicine i pružanja zdravstvene n jege."
Udruženje medicinskih sestara/ tehničara intenzivne skrbi, anestezije i reanimacije Srbije –
UINARS je jedinstveno udruženje ovakvog tipa u Srbiji – mlado ali perspektivno i ambiciozno čija
je centralna sfera zanimanja unapređenje svih aspekata profesije medicinskih sestara i tehničara
sa posebnim naglaskom na intenzivnu skrb, anesteziju i reanimaciju.
Jedan od osnovnih ciljeva UINARS je da doprinese formiranju profesionalne mreže timova koji bi
kroz saradnju i koordinaciju uspostavili i razvili međusobnu horizontalnu povezanost kako bi
svojim iskustvom pomogli u izgradnji modela edukacije medicinskih sestara intenzivn e skrbi,
anestezije i reanimacije.

preuzmi dokument