Dejan Mikulic, Vesna Ostojic, Rajka Mugosa, Ljubinka Boljevic

Klinicki centar Crne Gore, Podgorica

analgezija, epiduralni kateter, komplikacije.

''1. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 21.-24. travnja 2008. godine

Jedna od metoda analgezije u kirurgiji je preko p ostavljenog epiduralnog katetera za kontinuirano
davanje lokalnog anestetika, bilo samog ili u kombinaciji sa opoidnim analgeticima.
Cilj rada je ustanoviti kolika je zastupljenost na Klinici za anesteziju,invazivnu terapiju i terapiju
bola ove metode,u odnosu na kontinuiranu sistemsku intravensku analgeziju putem intravenskih
ili intramuskularnih bolus doza analgetika.
Retrospektivnom metodom analizirane su anestezijski listovi i liste intezivne terapije pacijenata
operiranih u KCCG u periodu od 01.08.2005 do 31.12.2007god.
Praćen je nastanak mogućih komplikacija epiduralnih katetera, lijekova kao i stupanj analgezije
pomocu vizualne analogne skale i potreba za dodatnim analgeticima.
Analizirano je 45 bolesnika u navedenom periodu. Svi pacijenti sa epiduralnim kateterom nalazili
su se na odjelu intezivne terapije zbog potrebe za stalnim nadzorom u postoperativnom tijeku
liječenja.
Komplikacije nisu zapažene,a potreba za dodatnom analgezijom postojala je u početnom periodu
zbog subdoziranja lokalnog anestetika i analgetika kao i monoterapije samo lokalnim
anestetikom.Nije bilo kardiovaskularnih komplikacija, a kako su svi pacijenti imali urinarni kateter
problema sa retencijom urina nije bilo.
Naša iskustva su u skladu sa iskustvima drugih,vezano za odgovarajuću analgeziju u
postoperativnom toku. Manji broj komplikacija u odnosu na podatke iz literature možemo objasniti
jos uvijek nedovoljn om zastupljenosću ove vrste analgezije na našoj klinici.

preuzmi dokument