Snježana Dragičević, Sandro Vidmanić, Adriano Friganović

KB Dubrava, KBC Rijeka, KBC Zagreb

učinkovita komunikacija, SBAR/RSVP

''10. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 20.-23. travnja 2017. godine

Proces prijenosa informacija, ideja, misli, stavova i planova između različitih profila zdravstvenih
djelatnika nezamisliv je bez dobre i učinkovite komunikacije. Koje informacije dajemo, koje primamo i
kako omogućiti da pacijent bude pregledan u pravo vrijeme, olakšati ćemo primjenom SBAR
(Situation-situacija, Background-anamneza, Assessment-procjena, Recommendation-preporuka) ili
RSVP (Reason-razlog, Story-priča, Vital signs-vitalni znakovi, Plan-plan) komunikacijskog modela.
Njihova primjena omogućava jasnu i učinkovitu komunikaciju te prijenos značajnih i hitnih
informacija na kratak i sažet način, osnažuje sve članove zdravstvenog tima da iznesu svoje procjene i
preporuke te pruža priliku za diskusiju između članova zdravstvenog tima. U radu će biti prikazane
prednosti ovih komunikacijskih modela koje se očituju u smanjenju prepreka za učinkovitu
komunikaciju između zdravstvenih djelatnika, određivanjem strukture komunikacije i značajnih
elemenata, standardiziranjem načina primopredaje pacijenata, smanjenjem komunikacijskih
pogrešaka, poboljšanjem komunikacije, a samim time i sigurnosti pacijenta.

preuzmi dokument