Agneza Glavočić, Nikolina Humeljak

KBC ''Sestre milosrdnice''

komunikacija, pacijent, anestezijski tehničar

''6. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 25.-28. travnja 2013. godine

Komunikacija je dinamički i složen proces u kojem ljudi šalju i primaju
verbalne i neverbalne poruke da bi razumjeli i da bi njih razumjeli. Svaki
čovjek može i ne mora biti uspješan u komunikaciji, ali oni koji pružaju
zdravstvenu uslugu moraju biti ako žele biti uspješni u svome poslu.
Bez potrebne komunikacijske kulture liječenje se svodi na tehniku i
administraciju, a to nije dovoljno pacijentu. Kvalitetna komunikacija
pridonosi dobroj suradnji pacijenta i medicinske sestre. Efikasna
sposobnost komuniciranja u sestrinstvu stvara visok nivo zadovoljstva
medicinske sestre i pacijenta. Medicinska sestra treba posjedovati
komunikacijske vještine: aktivno slušanje, empatiju i asertivnost, te ih
znati primjenjivati u praksi. Anestezijski tehničar se u operacijskom
traktu prvi susreće s pacijentom. Tamo mu pridaje maksimalnu
pozornost i nastoji mu približiti postupke i radnje na njemu razumljiv
način. Taj kontakt je važan jer je preduvjet za dobru komunikaciju koja
rezultira umanjivanjem straha u pacijenta od anestezije i operacije, te
daljnjom dobrom suradnjom prilikom boravka pacijenta u operacijskom
traktu.

preuzmi dokument