Petra Vrbnjak, Nikolina Barić

Jedinica intenzivnog liječenja klinike za kirurgiju, O.B. Sv. Duh

pacijent, intubacija, komunikacija

''2. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 23.-26. travnja 2009. godine

Komunikacija je proces razmjene misli, osjećaja te poruka koja se nužno odvija kad god postoji interakcija
odnosno međuodnos. Komunikaciju dijelimo na: verbalnu- njome uglavnom prenosimo informacije i
neverbalnu- način kojim ljudi komuniciraju bez riječi, bilo namjerno ili nenamjerno. Pri komunikaciji sa
intubiranim bolesnikom veću ulogu ima neverbalna komunikacija nego li verbalna. U jedinicama intenzivnog
liječenja često susrećemo bolesnike koji su na mehaničkoj ventilaciji, odnosno koji su intubirani. Većina
bolesnika je sedirana tako da komunikacija sa njima nije moguća. Kada bolesnik počne surađivati mora
pronaći sebi najbolji način neverbalne komunikacije, naravno uz naše pomaganje i objašnjavanje.
Najjednostavniji način je pisanje na papir, no ta metoda se pokazala neuspješnom zbog opće lošeg stanja u
kojem se bolesnik nalazi, nepismenosti, pisanje zna biti nečitko i nepotpuno. S obzirom na to zdravstveni
radnici takve bolesnike nerijetko teško razumiju, te se onda sa njegove strane javlja jedna doza ljutnje pa čak
i depresije zbog nemogućnosti izražavanja svojih potreba. Na kraju sve se svodi na igru pitanja i odgovora,
to jest kimanja glavom i mahanja rukama. Svrha dobre komunikacije sa intubiranim bolesnikom jest da bi se
utvrdili ciljevi za bolje liječenje i bolju njegu. U svijetu je rađeno puno studija kako pomoći bolesnicima na
mehaničkoj ventilaciji, odnosno kako bi im se omogućilo da na što lakši način iznesu svoje potrebe i želje, a
zdravstvenim radnicima da ih što lakše razumiju. Naše mišljenje je da zdravstveni radnici nemaju vremena
posvetiti se takvome bolesniku, što zbog obujma posla, što zbog malog broja medicinskog osoblja, te
neznanja komunikacijskih vještina, te se traže razni aparati da komuniciraju umjesto nas sa bolesnikom. Bez
obzira na svu tehnologiju takvom bolesniku treba posvetiti pažnju, strpljene te vrijeme i on će sam pronaći
najbolji način komunikacije .

preuzmi dokument