Petra Vrbnjak, Nikolina Štrok

KB ''Sveti Duh''

komunikacija, bolesnik, med. sestra

''6. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 25.-28. travnja 2013. godine

Komunikacija je proces razmjene misli, osjećaja te poruka koja se nužno
odvija kad god postoji interakcija odnosno međuodnos.
Komunikaciju dijelimo na:
VERBALNU- njome uglavnom prenosimo informacije
NEVERBALNU- način kojim ljudi komuniciraju bez riječi, bilo namjerno ili
nenamjerno.
Pri komunikaciji sa intubiranim bolesnikom veću ulogu ima neverbalna
komunikacija nego li verbalna. U jedinicama intenzivnog liječenja često
susrećemo bolesnike koji su na mehaničkoj ventilaciji, odnosno koji su
intubirani. Većina bolesnika jen sedirana tako da komunikacija sa njima
nije moguća. Kada bolesnik počne surađivati mora pronaći sebi najbolji
način neverbalne komunikacije, naravno uz naše pomaganje i
objašnjavanje. Najjednostavniji način je pisanje na papir, no ta metoda se
pokazala neuspješnom zbog opće lošeg stanja u kojem se bolesnik
nalazi, nepismenosti, pisanje zna biti nečitko i nepotpuno. S obzirom na
to zdravstveni radnici takve bolesnike nerijetko teško razumiju, te se onda
sa njegove strane javlja jedna doza ljutnje pa čak i depresije zbog
nemogućnosti izražavanja svojih potreba. Na kraju sve se svodi na igru
pitanja i odgovora, to jest kimanja glavom i mahanja rukama. Svrha dobre
komunikacije sa intubiranim bolesnikom jest da bi se utvrdili ciljevi za
bolje liječenje i bolju njegu. U svijetu je rađeno puno studija kako pomoći
bolesnicima na mehaničkoj ventilaciji, odnosno kako bi im se omogućilo
da na što lakši način iznesu svoje potrebe i želje, a zdravstvenim
radnicima da ih što lakše razumiju. Naše mišljenje je da zdravstveni
radnici nemaju vremena posvetiti se takvome bolesniku, što zbog obujma
posla, što zbog malog broja medicinskog osoblja, te neznanja
komunikacijskih vještina, te se traže razni aparati da komuniciraju
umjesto nas sa bolesnikom. Bez obzira na svu tehnologiju takvom
bolesniku treba posvetiti pažnju, strpljene te vrijeme i on će sam pronaći
najbolji način komunikacije .

preuzmi dokument