Čustović Mirsada, Selimović Emina

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (BiH)

kontaminacija, kolonizacija , infekcija, aspiracija, zatvorena aspiracija

''6. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 25.-28. travnja 2013. godine

Nastajanje, širenje infekcije u bolničkim sredinama postaje sve veći
problem u današnjici. Prenošenje rezistentnih sojeva bakterija putem
prljavih ruku zdravstvenih radnika jedan je od osnovnih razloga širenja
infekcije. Nepravilna primjena metoda asepse i antisepse samo su neki od
uzroka nastanka epidemije intrahospitalnih infekcija.
Bolničke pneumonije razvijaju se u oko 15-18 % bolesnika s bolničkim
infekcijama ( druga po redu najčešća bolnička infekcija ) a u jedinicama
intenzivne njege i znatno češća. Smrtnost iznosi 20 -50 %, a produžuje
hospitalizaciju za 4-9 dana. Rizik za razvoj pneumonije u mehanički
ventiliranih bolesnika je 7-10 puta veći nego u bolesnika koji ne trebaju
mehaničku ventilaciju.
Kod bolesnika na KMV aspiracija mikroorganizama iz predhodno
koloniziranih gornjih disajnih puteva najčešći je način nastanka infekcije,
ali i izravan ulazak mikroorganizama kroz endotrahealnu cijev jedan je od
načina ulaska mikroorganizama u donji respiratorni trakt.
Najvažniji rizični faktor za kolonizaciju, gornjih disajnih puteva uključuju i
predhodne hirurške zahvate, komu, endotrahealne intubacije, česte
aspiracije, pothranjenost i plasiranu nazogastričnu sondu. Izvorište
mikroorganizama koji uzrokuju kolonizaciju ili infekciju još nije sasvim
utemeljeno. Može biti egzogeno, npr: kontaminirani respiratorni pribor,
ruke zdravstvenog osoblja te površine u jedinici intenzivnog liječenja, ili
endogeno, npr: gastrointestinalni trakt.
Kod bolesnika na mehaničkoj ventilaciji lokalna odbrana domaćina
umanjena je zbog prisustva endotrahealnog tubusa, što ograničava
učinkovitost iskašljavanja i dovodi do mukocilijarne disfunkcije. Ako je
mukocilijarna funkcija usporena, mukoza respiratornog trakta privlači
bakteriju, koja se širi umjesto da se odstrani, što dovodi i do kolonizacije i
do infekcije.
Cilj rada:
1. Prikazati učestalost pozitivnih izolata ( bris guše i nosa, bronhoaspirat,
urinokultura, hemokultura, likvor ) kod teških neurohirurških bolesnika u
jedinici neurohirurške intenzivne njege.
2. Komparirati efekat zatvorene aspiracije traheobronhalnog stabla sa
klasičnom metodom u Jedinici intenzivne neurohirurške njege za period od
01.04.2012 g.

preuzmi dokument