Dženana Begić, dr Mirza Begović

JU Opća bolnica ''Prim. dr. Abdulah Nakaš'', Sarajevo, Odsjek za transfuzijsku medicinu

transfuzija krvi, bolnička banka krvi, uloga medicinske sestre

''1. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 21.-24. travnja 2008. godine

Transfuzija krvi je način liječenja koji se koristi u mnogim kliničkim situacijama u cilju spašavanja
života ili smanjenja tegoba povrijeđenih/oboljelih osoba. Transfuzija krvi n ije lišena sporednih
efekata - prenošenja infektivnih bolesti putem krvi i neželjenih transfuzijskih reakcija.
Opasne i/ili letalne transfuzijske reakcije obično nastaju zbog toga što se ne poštuju standardne
radne procedure korištenja krvi / krvnih prip ravaka, pripreme krvi / krvnih pripravaka za transfuziju
i samu transfuziju krvi / krvnih pripravaka.
Zavod za transfuzijsku medicinu JU Opće bolnica »Prim. dr Abdulah Nakaš« je u skladu sa
preporukama WHO, Zavoda Europe i Agencije za kvalitetu i akreditacije u zdravstvu FBiH izradio
»Proceduru transfuzije krvi« u cilju poboljšanja kvalitete i sigurnosti transfuzijskog liječenja.
U Proceduri transfuzije krvi je naglašena uloga medicinske sestre u osiguranju sigurne transfuzije
krvi, kako u procesu odabira i pripreme krvi za transfuziju (u bolničkoj banci krvi), tako i u procesu
davanja krvi (na odjelima bolnice).

preuzmi dokument