Cecilija Grgas – Bile, Anita Mucak, Magdalena Gorša

KBC „Sestre milosrdnice“, Klinika za traumatologiju, Zavod za anesteziologiju, reanimaciju i intenzivno liječenje

duboka venska tromboza, intermitentna graduirana pneumatska kompresija, faktori rizika, kombinirane metode liječenja DVT

''4. Međunarodni kongres HDMSARIST-a''

Šibenik, 14.-17. travnja 2011. godine

Duboka venska tromboza (DVT) uz kontrakture, respiratorne komplikacije i dekubitus spada u jednu od najčešćih i najtežih komplikacija dugotrajnog ležanja. Javlja se najčešće nakon 40 godine života ( M – 1,2 ; Ž – 1 ). Ranim otkrivanjem i procjenom stanja rizičnih pacijenata pridonosi se bržem i sigurnijem sprječavanju razvoja duboke venske tromboze i njezinih komplikacija.
Cilj rada je istaknuti važnost sprječavanja nastanka DVT uz primjenu intermitentne graduirane pneumatske kompresije. Intermitentna graduirana pneumatska kompresija je mehanička metoda gdje početak djelovanja profilakse nastupa odmah. To je jedna od efikasnijih metoda u sprečavanju DVT i njezinih komplikacija. Indicirana je kod asimptomatske DVT kod ozljeđenika ( ozljeda glave, ozljeda kralješnične moždine-krvarenja, operacija kuka, koljena i imobilizacija duže od 3 dana ) koji su bez tromboprofilakse i u kombinaciji s drugim metodama.
Procjenu rizične skupine bolesnika svrstavamo po kriterijima rizika nastanka DVT. Rizičnu skupinu bolesnika svrstavamo po općim i specijalnim faktorima rizika. Specijalni faktori rizika su duljina, način i vrsta operativnog zahvata dok su opći faktori rizika dob, nasljeđe, te prijašnje preboljele bolesti.
Intermitentna graduirana pneumatska kompresija u liječenju se može primjenjivati samostalno, ali i u kombinaciju s drugim metodama kao sto su upotreba kompresivnih čarapa i prilagođena doza heparina.
Medicinska sestra/tehničar pozornost mora obratiti na kontraindikacije i indikacije za upotrebu intermitentne graduirane pneumatske kompresije, ali i komplikacije koje bi mogle nastati tijekom liječenja. Stalnim promatranjem i bilježenjem podataka o bolesnikom stanju medicinska sestra dobiva uvid u efikasnost i učinkovitost ove metode liječenja koja se smatra jednom od najsuvremenijih i najučinkovitijih u sprečavanju nastanka duboke venske tromboze i njezinih komplikacija koje bi mogle biti po život opasne.

preuzmi dokument